počet produktů: 0
cena: 0,00 CZK
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 18
týden: 556
celkem: 527592

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

    

Kontakt

         

      EP Agency, s.r.o.

            Ulička 166

262 04 - Nová Ves pod Pleší

 

           IČ: 27159159

       Nejsme plátce DPH

Číslo účtu: 2500747652/2010

                ______

           Výdejní místo:

          EP Agency, s.r.o.

          Ing. Jiří Trávníček

      Na Dlouhém lánu 459/59

           160 00 - Praha 6

        Tel: +420.723 752 443

        info@propsyafretky.cz 

        !!! Pouze po dohodě !!! 

   !Nejsme kamenný obchod!

 

      Dopravu k Vám zajistí:

 

           VÝDEJNÍ MÍSTA:

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") vydavá společnost EP Agency, s.r.o., Ulička 166, Nová Ves pod Pleší, PSČ 262 04, IČ: 271 59 159, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 100791, (dále jen "Prodávající"), provozující internetový portál a internetový obchod www.propsyafretky.cz, jako prodávající dále uvedených produktů, pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.
 • Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby - nepodnikatelé (dále jen "Spotřebitel"), fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen "Zákazník" nebo "Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo oprávnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.
 • Odesláním závazné objednávky zákazník - kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod www.propsyafretky.cz v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit , stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "Objednávka").
 2. Učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím nákupního košíku a webového rozhraní www.propsyafretky.cz. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.
 3. Zákazníci musejí uvést minimálně tyto údaje:  - jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele-právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby,  - přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, případně stát,  - IČ kupujícího, je-li podnikatelem,  - přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa),  - počet kusů, barvu, velikost, popřípadě hmotnost objednaného zboží,  - způsob doručení,  - platební metodu.
 4. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
 5. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit.
 6. Odesláním objednávky ze strany Kupujícího dochází k uzavření kupní smlouvy. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Prodávající následně potvrdí závaznou objednávku prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce nebo při registraci.

IV. Zrušení objednávky

 1. Kupující může objednávku zrušit, resp. strornovat bez uvedení důvodu ještě před její expedicí. Zrušení lze provést buď  e-mailem na adrese info@propsyafretky.cz (popřípadě ep.agency@yahoo.com), nebo telefonicky na čísle 704 391 899. Další kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v sekci Kontakt na webových stránkách prodávajícího www.propsyafretky.cz.
 2. Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, popřípadě telefonicky na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).
 3. Pokud si Kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptovaného prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s balením a doručením tohoto zboží (především náklady na expedici, dopravné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz. článek VII. těchto Obchodních podmínek a Reklamační řád.).
 4. Zboží, které si Kupující neodebral ani po opětovném kontaktování Prodávajícím, může Prodávající dle svého uvážení dále využít, zejména prodat třetím osobám. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího vymáhat na původním Kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce - jedná se o náhradu škody.

V. Dodací podmínky

 1. Dodací lhůta zboží je zpravidla od 3 do 7 dnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.
 2. Přesněji je dodací lhůta zobrazena při vytváření objednávky na webových stránkách Prodávajícího je zobrazena předpokládaná doba do expedice. Doba doručení expedované zásilky k zákazníkovi je pak závislá na zvoleném doručovateli. Zboží které je skladem odesíláme při platbě na dobírku do 24 hodin. Zboží u kterého Zákazník zvolí platbu předem odesíláme do 24 hodin po připsání platby na účet Prodávajícího.
 3. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1 a 2 těchto Obchodních podmínek si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovém případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení zboží.
 4. Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení dobírkou, prostřednictvím České pošty, a.s., nebo GEIS balíkovou přepravou, popřípadě vloženo na sběrnou pobočku Zásilkovny či Úloženky.
 5. Pokud nebude Zákazník doručovatelem České pošty zastižen doma bude mu oznámení o zásilce vhozeno do poštovní schránky.
 6. K ceně objednávky bude připočteno poštovné (dopravné) pro zásilky s místem dodání v rámci České republiky a mimo Českou republiku ve výši uvedené v sekci Doprava a platba. Zaslání zboží do ostatních zemí bude řešeno individuálně a Prodávající si v těchto případech vyhrazuje právo požadovat úhradu zboží i poštovného předem.
 7. K veškerému zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.
 8. Okamžikem převzetí zboží přechází zodpovědnost za zboží na Kupujícího.

VI. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena je složena ze dvou prvků, a to z pevně stanovené ceny zboží, balného a poštovného (dopravného).
 2. Prodávající si balné neúčtuje.
 3. Výslednou cenu má Zákazník možnost kontrolovat přímo při vytváření objednávky.
 4. Kupní cena zahrnuje DPH + cenu dopravy zboží na místo stanovené Kupujícím jako místo dodání.
 5. Ceny v internetovém obchodě www.propsyafretky.cz jsou zobrazeny včetně DPH.
 6. Způsob platby jakéhokoli zboží - na dobírku, nebo bankovním převodem na účet Prodávajícího.
 7. Hodnotu objednávky může Zákazník uhradit kterýmkoli z podporovaných způsobů úhrady.
 8. V případě platby dobírkou je Kupující povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí zásilky. Prodávající je oprávněn požadovat na Kupujícím úhradu předem, přesáhne-li výše objednávky 5.000 CZK.
 9. V případě platby bankovním převodem je Kupující povinen uhradit kupní cenu převodem na účet prodávajícího, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Platbu je třeba provést do 5 (pěti) pracovních dnů od podání závazné objednávky.
 10. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

VII. Odstoupení od smlouvy kupujícím

 1. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupení od kupní smlouvy Kupující zašle nejdříve adresu elektronické pošty Prodávajícího anebo písemně přiloží k odeslanému zboží a zašle na adresu Prodávajícího: EP Agency, s.r.o., Praha 6, Na dlouhém lánu 59, PSČ 160 00. Zboží neposílejte na dobírku, takto nebude přijato.
 2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
 3. V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající spotřebiteli do 14 dnů všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka bude prodávajícím vrácena formou připsání na účet, který spotřebitel uvede do reklamačního emailu, případně přiloží ke zboží, které prodávajícímu vrací.
 4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či častečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.
 5. Náklady spojené s vrácením zboží si ponese spotřebitel sám.
 6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodávce nenávratně smíseno s jiným zbožím. d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. e) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. f) o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

VII. Reklamační řád                                                                                                                                                                                           Postup při reklamaci

 1. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu.
 2. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.propsyafretky.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese info@propsyafretky.cz, nebo ep.agency@yahoo.com. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se obecně uplatňují u prodávajícího na adrese uvedené ve faktuře nebo v sekci Kontakt.
 3. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, název výrobku, reklamované množství, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech předložte kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány, případně jiný důkaz o uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující je povinen před převzetím zboží od přepravce zkontrolovat zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů od převzetí zboží. Upozornění: V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepíše protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.
 5. Prodávající informuje kupujícího do pěti (5) pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách a následném postupu řešení reklamace.
 6. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

IX. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady , včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 - § 1925 a § 2099 - § 2117 a 2161 - 2174 občanského zákoníku).

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na dvanáct (12) měsíců (toto bude vyznačeno v prodejním dokladu. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (viz. záruka za jakost). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě (dále jen "potvrzení"), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

Právo z vad nelze uplatnit v těchto případech:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána                                                                                                     
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním                                                                                                                               
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo                                                   
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

 1. zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,                                                                                                
 2. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,                                              
 3. zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a                                                                                                                           
 4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy, neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo, že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu způsobil sám. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu, nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci, právo na přiměřenou slevu.. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího  u kterého byla věc koupena. Je-li však v potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je k provedení opravy určen. Osoba takto určená k opravě, provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Toto platí i pro oznámení vady na kterou se vztahuje záruka (dále viz záruka za jakost).

 

X. Další práva a povinnosti

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy ep.agency@yahoo.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 3. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 4. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. Ochrana osobních údajů

 1. V souvislosti se zavedením GDPR byly všechny uživatelské účty na e-shopu www.propsyafretky.cz k 24.5.2018 vymazány.
 2. Všechny registrace uživatelských účtů od 25.5.2018 vyžadují pro úspěšné dokončení vyjádření souhlasu se Zásadami zpracování osobních údajů, Souhlasu z obchodními podmínkami a zasíláním obchodních sdělení tzv. Newsletterů.
 3. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a emailová adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 5. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

XII. Používání a ukládání cookies

 1. Na svých webových stránkách používáme cookies a službu Google Analytics od společnosti Google Inc., za účelem webové analýzy. Informace o Vašem používání této webové stránky , kterou generuje cookie (včetně vaší IP adresy), budou převedeny na server Google v USA a tam budou uloženy. Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, k přípravě zprávy o aktivitách na webových stránkách pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se užívání webových stránek a internetu. Google také případně předá takové informace třetím stranám, za předpokladu, že je to ze zákona nezbytné, a v rozsahu, v jakém tyto třetí strany takové údaje zpracovávají jménem Google. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými údaji ukládanými v Google. Google Inc. je certifikovaný podle Úmluvy mezi EU a USA o ochraně soukromí.
 2. Nastavení cookies můžete znemožnit příslušným nastavením ve Vašem prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce této webové stránky.
 3. Můžete také znemožnit Google získávání shromážděných údajů a zpracování těchto údajů stažením a instalováním příslušného modulu prohlížeče.

XIII. EET

 1. Prodávající nepřijímá platby v hotovosti.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.pro-mazliky.cz. Novější Obchodní podmínky ruší Obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu. Obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem.
 2. Společnost EP Agency, s. r. o. obchoduje pouze na základě těchto Obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a strana EP Agency, s. r. o. s ní musí výslovně souhlasit.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25. května 2018

X

Tento eshop používá cookies za účelem lepšího komfortu jeho používání. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

Rozumím
Nesouhlasím